Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser

Projekt ‘Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser’ har frem til udgangen af 2007 sat mobning på dagsordenen i faglige organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden.

Projektet har medvirket til at reducere mobningen og dens skadevirkninger – og været med til at nedbringe sygefraværet på de involverede arbejdspladser. Projektet har opsamlet konkret viden og erfaring om forebyggelse, håndtering og efterbehandling af mobning på arbejdspladser i Danmark – til gavn for andre arbejdspladser, der ønsker at arbejde målrettet med mobning som udfordring.

Baggrund
Som led i Satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat 4,0 mio. kr i 2005, 4,0 mio. kr i 2006 og 2,0 mio. kr i 2007 med henblik på at gennemføre en 3-årig indsats for at sætte mobning på dagsordenen i faglige organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden. 
 
Formål
Det overordnede formål med projekt ‘Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser’ har været at reducere omfang og skadevirkninger af mobning på private og offentlige arbejdspladser i Danmark. 

Projektet har været med til at sætte mobning på dagsordenen i faglige organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden. Projektet har således medvirket til at opnå en konkret viden og erfaring om mobning, dens skadevirkninger, og hvorledes vi forebygger, håndterer og efterbehandler episoder med mobning på danske arbejdspladser.

Projektet løb fra maj 2005 til udgangen af 2007.

Projektets indsatsområder:

 • Økonomisk støtte til mobningsforebyggende udviklings- og interventionsprojekter i private eller offentlige virksomheder.
 • Dannelse af en række netværk med formålet at udveksle erfaringer og inspiration til metoder overfor mobning og at formidle et generelt kendskab til mobningens udtryksformer.
 • Opsamling og formidling af metoder og løsningsmodeller, erfaringer, viden og god praksis gennem konference, DVD, nyhedsbreve, magasiner, publikationer m.v.
 • Etablering af sekretariat til koordinering af indsatsen.

Hjemmeside
Hjemmesiden www.stopmobning.dk informerer løbende om projektets aktiviteter, arrangementer, udviklings- og interventionsprojekter mv.

Inspirationsmateriale
Som en del af projektet udsendes der inspirationsmateriale med artikler om udviklingsprojekterne, forskning, god praksis, omtale af konferencer og arrangementer m.v. Målgruppen er primært tillidsmænd, sikkerhedsrepræsentanter, medlemmer af MED-udvalg, ledere og faglige organisationer.

Udstilling
Der udarbejdes en udstilling i flere moduler. Formålet med udstillingen er at informere medarbejdere og arbejdsgivere, faglige organisationer samt offentligheden om arbejdet med at forebygge, tackle og efterbehande mobning. Udstillingen kan benyttes ved diverse arrangementer i projektet, ligesom interesserede kan låne dem.

dvd
Med henblik på at inspirere og kvalificere virksomheders indsats mod mobning produceres en dvd. Hensigten med dvd’en er ligeledes at medvirke til at igangsætte eller videreføre arbejdet med at analysere og diskutere forebyggelse af mobning på arbejdspladsen – først og fremmest ved at opliste gode og afprøvede idéer til, hvorledes man kommer i gang med en mobningspolitik og rehabiliteringsprogrammer.

Undervisningsbog
Der udgives en undervisningsbog til studerende, ledere, medarbejdere m.fl. Bogen skal være med til at sætte fokus på:

 • at skærpe opmærksomheden over for mobning og dens skadevirkninger
 • at give kommende og nuværende arbejdsgivere og arbejdstagere en bred, faglig, vedkommende og aktuel viden om emnet
 • at inspirere til mobningsforebyggende aktiviteter
 • at kvalificere arbejdet vedrørende forebyggelse, voldsomme reaktioner og mobningens skadevirkninger
 • at skærpe opmærksomheden på det sociale samspil og arbejdspladskultur.   

Konference
I efteråret 2007 blev afholdt en afsluttende konference. Konferencen formidlede de indsamlede erfaringer samt viden fra de seneste års mobningsforebyggende aktiviteter.

Organisering
Projektet lhar været ledet og koordineret af Socialt Udviklingscenter SUS, og administrativt forankret i Arbejdstilsynet. Gennemførelsen af de konkrete aktiviteter er varetaget af Socialt Udviklingscenter SUS, der også har haft ansvar for netværksdannelse, konferencer, erfaringsformidling, publikationer, etc.

En følgegruppe har – sammen med Socialt Udviklingscenter SUS – drøftet rammerne for projektets aktiviteter, bidraget til diskussioner og indstillinger vedrørende projektets forløb.

Følgegruppen har bestået af repræsentanter fra:

 • Arbejdstilsynet
 • Arbejdstagerorganisationer (udpeget af Arbejdsmiljørådet)
 • Arbejdsgiverorganisationer (udpeget af Arbejdsmiljørådet)
 • Socialt Udviklingscenter SUS
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS