Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Forebyggelse af mobning på arbejdspladser indenfor social og sundhedsområdet

Selv om der er stigende bevidsthed om mobning i arbejdslivet, er det alligevel stadig tabu mange steder. Det er baggrunden for projekt ‘Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen inden for social- og sundhedsområdet’.
Projektet er sat i gang af Arbejdstilsynet og ledes og koordineres af Socialt Udviklingscenter SUS.

Projektets formål
Formålet med projektet er at bidrage til at sætte øget fokus på mobning på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren. Indsatsen skal vise veje til, hvordan mobning og skadevirkninger kan reduceres, og inspirere til, hvordan ledere og medarbejdere aktivt og effektivt kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning i det daglige.

Projektet har i den toårige projektperiode (2004-2006)

 • inspireret og kvalificere indsatsen, på tværs af sektorer, for at forebygge mobning på arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren.
 • bidraget til på landplan at indsamle erfaringer og viden om mobning samt formidle viden om muligheder for at forebygge og håndtere mobning.
 • beskrevet mulige løsningsmodeller for den enkelte arbejdsplads, med fokus på at håndtere mobning og formulere en mobningspolitik.

På længere sigt skal projektet medvirke til at sætte gang i yderligere initiativer og aktiviteter på landets arbejdspladser.

Projektets aktører
Projektets forskellige aktiviteter har involveret en lang række aktører på social- og sundhedsområdet:

 • Medarbejdere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialpædagoger m.fl.
 • Ledere og mellemledere samt sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljøkonsulenter på offentlige arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren.
 • Faglige organisationer og interesseorganisationer for arbejdsgivere og arbejdstagere.

I projektperioden har aktørerne været samlet om erfaringsudveksling, faglig opkvalificering og udvikling af indsatsen vedrørende forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Projektet har vægtet et bredt samarbejde og en fælles indsats med både arbejdsgivere og arbejdstagere på social- og sundhedsområdet.

Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter har hver for sig – og især i sammenhæng – været med til at forebygge mobning og mindske omfanget og skadevirkningerne af mobning på offentlige arbejdspladser i Danmark inden for social- og sundhedsområdet.

Netværk og udvikling
Rundbordssamtale
Indledningsvis i projektet holdes en rundbordssamtale med en bred gruppe af aktører med tilknytning til arbejdet med mobning og psykisk arbejdsmiljø – faglige organisationer, Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, DA, LO m.fl. Mødet opsamler aktørernes synspunkter, ideer og perspektiver vedrørende aktiviteter til forebyggelse af mobning.

Dialogfora
I projektet har der været tre dialogfora for

 • ledere og mellemledere
 • medarbejdere – sikkerheds- og tillidsrepræsentanter
 • medarbejdere, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen.

De tre dialogfora har bidraget til projektet gennem deltagernes viden, erfaringer og dialog.
Hvert dialogforum har mødtes to gange i løbet af projektperioden. Konsulentteamet fra SUS har i samarbejde med deltagerne planlagt møderne, været procesbestyrere på møderne og stået for referaterne.

Udviklingsnetværk
Som en integreret del af projektet etableres et udviklingsnetværk bestående af 12 arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Formålet med netværket er:

 • at udvikle og igangsætte konkrete udviklingsprojekter til forebyggelse af mobning og mobningens skadevirkninger
 • at fungere som forum for holdnings-, idé- og erfaringsudveksling
 • at skabe rammer for kompetenceudvikling på arbejdspladsen
 • at udbrede kendskabet til eksisterende viden og erfaringer.

Hver arbejdsplads deltager med to personer, en leder og en medarbejder.
Temaet for netværkets arbejde har været mobningens væsen, forebyggelse og håndtering af mobning og dens skadevirkninger.

Udviklingsnetværket har mødtes fire gange i projektperioden. Det konkrete indhold og formen på netværksmøderne er blevet fastlagt i dialog med deltagerne.

Mellem netværksmøderne har arbejdspladserne fået rådgivning og konsulentbistand fra Socialt Udviklingscenter SUS, til temaer og processer af betydning for det konkrete udviklingsarbejde.

Information og formidling
www.stopmobning.dk
Først i projektperioden etableres hjemmesiden www.stopmobning.dk som bringer generel information om mobning og gode eksempler på, hvordan man kan forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen mv. En del af siden fungerer som internt dialogforum for de udviklingsprojekter, der sættes i gang i projektperioden.

Nyhedsbreve
10 gange om året udsendes et elektronisk nyhedsbrev til projektets aktører og til andre interessenter. Nyhedsbrevene kan også ses på hjemmesiden.

Publikation om ‘God praksis’
I april 2006 udgives en publikation om ’God praksis’, med konkrete eksempler på, hvordan forskellige arbejdspladser landet over arbejder med at forebygge og håndtere mobning.

Formidlingsaktiviteterne tager generelt afsæt i erfaringer og viden fra det indledende rundbordsmøde, fra møderne i projektets følgegruppe og fra arbejdet i projektets tre dialogfora samt de faglige organisationers netværk.

Temadage og konferencer
Konference
Konferencen i begyndelsen af 2006 henvendte sig til medarbejdere og ledere, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, arbejdsmiljøkonsulenter m.fl. inden for social- og sundhedssektoren.

Halve temadage
I projektperioden er afviklet otte halve temadage om forebyggelse og mobning forskellige steder i landet.

Målgruppen for temadagene har været medarbejdere, ledere og mellemledere, sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljøkonsulenter på social- og sundhedsområdet.

Perspektiveringsseminar
Som afslutning på projektperioden afholdt SUS i september 2006 et seminar for repræsentanter for projektets aktører. Seminaret samlede op på erfaringerne fra projektperioden og satte fokus på perspektiverne for at videreudvikle projektets indsatsområder.

Projektets organisering
Projektet har været ledet og koordineret af Socialt Udviklingscenter SUS. SUS har haft rollen som neutralt samlingspunkt i forhold til projektets medvirkende parter, og har ydet støtte til det praktiske i forbindelse med netværksarbejdet, fx for dagsordener og referater fra netværksmøder, temadage m.m.

Til projektet nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra en række faglige organisationer, Arbejdstilsynet m.fl., der beskæftiger sig med forebyggelse og håndtering af mobning. Følgegruppen har som formål at inspirere og virke som sparringsforum for projektet. Gruppen mødes ca. to gange om året for at diskutere og bidrage til planlægningen af projektets overordnede udviklingsforløb. Følgegruppen sikrer, at projektet får gennemslagskraft og karakter af et bredt samarbejdsprojekt og formidler viden til de respektive organisationers baglande.

En lang række organisationer har deltaget i projektets dialogfora, udviklingsnetværk, lokale udviklingsprojekter mv.

Projektets tidsplan
Projektperioden var fra september 2004 til udgangen af 2006.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS