Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Et eksempel på en politik mod mobning

Hensigtserklæring
Vi ønsker en arbejdsplads, hvor alle ansatte udviser hinanden respekt trods forskelligheder. Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar. Vi ønsker at forebygge at mobning finder sted. Både medarbejdere og ledelse har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted på arbejdspladsen.

Definition på mobning
At blive mobbet betyder, at man i forbindelse med sit arbejde – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler, at det er svært at forsvare sig. Det er derimod ikke mobning, hvis to omtrent lige ’stærke’ personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode (Einarsen og Gemzøe Mikkelsen, 2000).

Retningslinier og beredskab
Ved mistanke om mobning på arbejdspladsen kontaktes tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten. Tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten går videre med sagen til den nærmeste ledelse, og deltager evt. som bisidder i møder mellem parterne. Ledelsen er forpligtet til at tage alle henvendelser seriøst og iværksætte mægling mellem parterne. Mæglingen varetages af den person på arbejdspladsen, som er uddannet hertil.

Ansvar for håndhævelse
Ledelsen har et særligt ansvar for at håndhæve politikken mod mobning, herunder at politikken løbende justeres. Hvert andet år udarbejdes en handleplan for forebyggelse af mobning, herunder uddannelsesinitiativer, gennemgang af beredskabsplan osv. Sikkerhedsorganisationen er ansvarlig for, at de ansatte er bekendte med politikken.

Klageadgang og regler for sanktioner
Enhver ansat kan rette en klage mod ledelsens håndtering af en sag om mobning. Sikkerhedsorganisationen modtager klager. Sanktioner fastsættes af ledelsen”.

Når en politik mod mobing skal udarbejdes kan arbejdspladsen hente inspiration i andre virksomheders politikker mod mobning. Det er dog vigtigt, at en politik mod mobning tager udgangspunkt i arbejdspladsens egen kultur. Det er også vigtigt, at en politik mod mobning udarbejdes i fællesskab. På den måde opnår både medarbejdere og ledelse ejerskab.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS