Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Projekt: Forebyggelse af mobning i Kriminalforsorgen

Baggrund
Kriminalforsorgens klimaundersøgelse fra 2001 viste, at omkring en fjerdel af de ansatte i Kriminalforsorgen inden for de seneste seks måneder havde oplevet, at en kollega var blevet udsat for mobning.

Formål
Formålet med projektet er derfor at forebygge mobning ved at skabe en større arbejdsglæde og et bedre samarbejde i det daglige arbejde. I projektet arbejdes der med metoden Appreciative Inquiry (værdsættende samtaler) med henblik på at kunne udfolde de faktorer, som er væsentlige for medarbejdernes trivsel. I projektet udvælges et tjenestested, fx et arresthus, som ønsker at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Herefter formidles projektets erfaringer til øvrige tjenestesteder i Kriminalforsorgen

Projektskitse
Forberedelses- og planlægningsfase: afholdelse af seminar, etablering og uddannelse af frontløbergruppe.

Interventionsfase: opdelt i 5 faser, som alle bygger på metoderne i Appreciative Inquiry:

  1. Forberedelse og fokus: Frontløbergruppen indkredser konkrete temaer, som skal arbejdes videre med, og der udarbejdes interviewguides til den næste fase
  2. Forskning: Gennemførelse af værdsættende samtaler, hvor alle medarbejdere i organisationen interviewer hinanden med henblik på at finde frem til, hvilke faktorer der giver organisationen liv og energi.
  3. Forestilling om fremtiden: Der afholdes et seminar for medarbejdere og ledere. På baggrund af interviewene udarbejdes en fælles vision for fremtiden samt en beskrivelse af, hvordan den kan realiseres
  4. Formning af fremtiden: Frontløbergruppen arbejder videre med fremtidsvisionen, og overvejer hvilke forandringer, der skal sættes i værk.
  5. Fornyelse: Frontløbergruppen udarbejder oplæg til handleplaner som præsenteres for ledelsen.

Evaluerings- og formidlingsfasen: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, som skal tegne et billede af projektets effekt på arbejdsmiljøet. Udarbejdelse af folder med anbefalinger til hvordan metoderne i Appreciative Inquiry kan bruges til at forebygge mobning og fremme arbejdsglæden. Folderen distribueres til samtlige tjenestesteder i Kriminalforsorgen.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS