Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bybækskolen, Farum Kommune

Projekt: Forebyggelse af mobning på lærerværelset – Et projekt om teamkultur, etik og sociale færdselsregler

Baggrund
Skolen har foretaget en arbejdsmiljøundersøgelse, der viste en risiko for, at de konstaterede arbejdsmæssige miljøproblemer kunne medføre fysiske som psykiske skader.
Skolen er således blevet opmærksom på, at der er udstødelsesmekanismer blandt lærerne. Samtidig finder man det vanskeligt at definere mobning. I alt 16 lærere ud af 42 har angivet at være psykisk nede i større eller mindre målstok.

Formål
Formålet med projektet er at bidrage til øget trivsel, styrkede samarbejdskompetencer og mindre sygefravær blandt personalet. Der sigtes på at skabe en antimobbekultur blandt skolens medarbejdere baseret på fælles mål, etik og sociale færdselsregler.
Projektarbejdet skal således tilvejebringe viden om mobnings fremtrædelsesformer i skolens arbejdsmiljø og synliggøre redskaber og handlemuligheder til forebyggelse og håndtering af mobning. Redskaberne skal integreres i skolens sikkerheds- og samarbejdsstrukturer, værdigrundlag, virksomhedsplan og ikke mindst i den daglige praksis.

Projektskitse

  1. Kortlægning og klimamåling.
    I denne fase vil der blive lavet en klimaundersøgelse med særlig fokus på mobning og mobningsrelaterede problemstillinger. Derudover vil skolens møde- og beslutningsstruktur blive gennemgået.
  2. Viden og intervention.
    Der vil blive gennemført et personalekursus om mobning og en etikdag for samtlige ansatte, hvor der arbejdes med at formulere fælles etiske retningslinier for lærergruppen. 5-6 frontlinepersoner udvælges og uddannes i konflikthåndtering, anerkendende dialog, supervision etc. Der afholdes et ledelsesseminar, hvor ledelsesansvaret ift god trivsel formuleres. I denne fase arbejdes der også med, at mobningsrelaterede problemstillinger inddrages i skolen APV samt udarbejdelse af en antimobbepolitik.
  3. Evaluering og formidling.
    Erfaringer fra projektet indsamles via evalueringsskemaer og kvalitative interview, der samles i en mindre rapport. Derudover vil der blive afholdt en kommunal temadag for repræsentanter fra de øvrige skoler og SFO’er i kommunen. Lokalpressen og relevante fagblade orienteres om projektet ved start og afslutning.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS