Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Autismecenter Storstrøm, Storstøms Amt

Projekt: Nærvær i adfærd (NiA-projektet)

Baggrund
Arbejdspladsen har tidligere iværksat tiltag til forebyggelse af mobning, men efter en kortere periode med bedre trivsel opleves igen et arbejdsklima, som er præget af sygefravær og mobning.

Formål
Projektets formål er at udarbejde en nærværspolitik, som fastlægger principper for adfærd mellem medarbejdere imellem og ledere på arbejdspladsen. Hensigten er at forebygge og håndtere episoder med mobning eller chikane.
Projektet skal derfor skabe et grundlag for, at der tages hånd om situationer, hvor der konstateres mobning, chikane eller anden uhensigtsmæssig adfærd med henblik på at forebygge lignende episoder.

Projektskitse
Projektet gennemføres i 4 faser:

  1. Fremtidsværksted. Medarbejdere, mellemledere og centerledelse arbejder med værdier for adfærd på arbejdspladsen, og udformer konkrete forslag til nærværspolitik og procedurer
  2. Ideoplæg og politik. Der udarbejdet et ideoplæg til nærværspolitik og procedurer, som sendes til høring hos de ansatte. Herefter drøftes og vedtages det i MED-udvalget
  3. Implementering. Nærværspolitikken præsenteres for de ansatte, der udarbejdes en folder og en poster med information. Mellemledere får til opgave at notere alle henvendelser, som vedrører mobning og chikane i logbøger, som hver måned afleveres til centerledelse, som herefter tager stilling til opfølgning i henhold til den udformede nærværspolitik
  4. Opfølgning og evaluering. Undersøgelse af nærværspolitikkens funktion, antal mobbesager, personaleomsætning og sygefravær fremlægges på et afsluttende evalueringsseminar, hvor samtlige ansatte deltager. Her arbejdes endvidere med forbedringer og ændringsforslag. Der udarbejdes slutteligt en evalueringsrapport.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS