Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvad er mobning?

Mobning kan defineres som
‘en situation, hvor en medarbejder (eventuelt flere) gentagne gange over en længere tidsperiode udsættes for en ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer sådan at personen føler, at det er svært at forvare sig. Det er derimod ikke mobning, hvis to omtrent lige ‘stærke’ personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode’ (Einarsen og Gemzøe Mikkelsen, 2000).

Rovmobning og konfliktmobning
Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning: rovmobning og konfliktmobning.

Rovmobning opstår tilsyneladende uden grund. De, der bliver mobbet, tilhører måske en minoritetsgruppe på arbejdspladsen eller bliver gjort til syndebukke, fordi de har en særlig udsat position.

Konfliktmobning opstår som følge af en uløst konflikt på arbejdspladsen. Det kan fx handle om arbejdsfordeling eller forandringer, som truer ens fremtid på arbejdspladsen.

(Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane, marts 2002)

Mobning er mange ting
Mobning kommer til udtryk gennem aktive handlinger – eller ved at undlade at handle i bestemte situationer. Mobning er ikke fysiske overgreb eller trusler herom. Det er langt bredere og kan ofte foregå mere indirekte og skjult. Seksuel chikane er således også en form for mobning.

Eksempler på mobning
Handlingerne kan inddeles i fire hovedgrupper:

Beskyldninger om dårligt udført arbejde
Ens faglige dygtighed bliver draget i tvivl, man bliver kritiseret, latterliggjort eller nedvurderet for sit arbejde, evt. i andres påhør.

Social udstødelse
Man bliver frosset ud eller udelukket fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Organisatorisk udstødelse
Man bliver sat til at arbejde under sit kompetenceniveau eller får frataget eller reduceret sine ansvarsområder, måske uden at få besked om ændringerne.

Sårende drilleri og latterliggørelse
Man bliver nedgjort eller ydmyget i fuld offentlighed, foran kolleger eller andre. Det kan fx være med hentydninger om manglende modenhed og kompetence eller kommentarer, der går på udseende o.l.

(Komiteen for Sundhedsoplysning: Mobning på arbejdet, 2003)

Årsager til mobning
Der kan være mange årsager til mobning. Man mener blandt andet, at mobning opstår som følge af belastninger i arbejdsmiljøet. Det kan fx handle om den (uhensigtsmæssige) måde, arbejdet er organiseret på, om frustration og stress i hverdagen, som der ikke bliver gjort noget ved, om manglende information og kommunikation, om den måde, arbejdspladsen håndterer forandring på, eller om uklare værdier og normer på arbejdspladsen.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS